REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej pod adresem pupiland.com.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest  firma Pupiland Marta Mojsiejczuk-Bogusz z siedzibą w Białymstoku, ul. Korczaka 14, 15-196 Białystok, zarejestrowana pod numerem NIP: 542 252 28 29, Regon: 200851364, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskjiej od dnia 02.05.2014r.

§ 1 Definicje

 

 

1.

Regulamin – niniejszy regulamin. W obszarze usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym jest mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2.

Dostawa – jest to rzeczywista czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

3.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 
 1. Firma kurierska
 
 
 1. Pocztę Polską S.A

 

 

4.

Klient (Kupujący) – to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-y rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia albo korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

5.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego określone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

6.

Hasło - to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas dokonywania czynności Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

7.

Konto Klienta – indywidualny panel dla danego klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 

8.

Rejestracja - oznacza rzeczywistą czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, która jest wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

9.

Strona internetowa Sklepu - oznacza tu strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działające w domenie pupiland.com.pl

 

10.

Towar - to produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.

 

11.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość poprzez pośrednictwo Sklepu Internetowego.

 

12.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną zgodnie z  zasadami określonymi w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 

1.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

 

2.

Sklep internetowy Pupiland prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie internetowej Sklepu treści reklamowych, które dotyczą dotyczących oferowanych Towarów, jak też towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 

4.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez osoby trzecie lub klientów celem przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

           


§ 3 Składanie zamówień, realizacja, płatność

 

 

1.

Informacje zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

 

2.

Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

 

3.

Klient składając zamówienie poprzez Stronę internetową Sklepu, decyduje się na Towar, którym jest zainteresowany, który wybiera do modułu "DO KOSZYKA" znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całego zamówienia w „KOSZYKU” , wskazuje sposób Dostawy oraz formy płatności również w module „KOSZYK” i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy.  Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest łączna kwota wybranych Towarów oraz łączny koszt wskazanego przez Klienta sposobu Dostawy.

 

4.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów, które są przedmiotem zamówienia.

 

5.

Zamówienia mogą być składane poprzez Stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok i jest ono skuteczne jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

6.

Po wpłynięcia zamówienia od Klienta złożonego na Stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca potwierdza ze swojej strony realizację zamówienia dzwoniąc na numer telefonu podany w zamówieniu przez Zamawiajacego oraz przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 

7.

Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia jeżeli Zamawiający poda błędne dane telefoniczne lub adresowe, gdyż może to uniemożliwić dostarczenie przesyłki do Zamawiajacego. Jeżeli po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie internetowym, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §3 ust. 7, Sprzedawca może wystosować do Klienta:

 

a)

Anulację całego zamówienia  - w takiej sytuacji taka decyzja dokonana przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia

 

b)

Anulacja częściowa zamówienia, kiedy realizacja nie jest możliwa w korzystnym terminie – taka decyzja dokonana przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie niemożliwym do spełnienia

 

c)

podzielenie zamówienia i określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja wcześniej nie była możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa wykonana zostanie w oddzielnych przesyłkach,  gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia

 

8.

Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zamieszczona na Stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 

9.

Ceny Towaru zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu:

 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i są w złotych polskich
 2. nie zawierają w sobie kosztów Dostawy, o których Klient jest informowany przy wyborze sposobu Dostawy
 3. są pozbawione informacji dotyczących opłat celnych, w przypadku dostawy spoza terytorium Polski.
 

10.

Moduł „KOSZYK” stanowi informację na temat całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy i określeniu formy płatności.

 

11.

Realizacja zamówienia jest tożsama z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

12

Klient może wybrać następujące formy płatności w procesie zakupowym:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zamówienia powyżej 300,00 zł brutto są realizowane tylko w formie przelewu bankowego jako przedpłata.

 

b)

gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (w takiej sytuacji realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wydaniu Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy)

 

c)

gotówką za pobraniem, płatność przekazana Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w takiej sytuacji realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

 

d)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w takiej sytuacji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta). Zamówienia powyżej 300,00 zł brutto są realizowane tylko w formie przelewu bankowego jako przedpłata.

 

13.

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT zgodnie z wolą Klienta, dołączając je do przesyłki dostarczanego Towaru lub przekazując osobiście jeżeli sprzedaż ma miejsce w sklepie stacjonarnym.

 

14.

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

15.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta przez Dostawcę (wyspecjalizowane firmy kurierskie oraz pojazdem firmowym Pupiland na określonym obszarze., na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

16.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę – wyjątek stanowi odbiór osobisty Towaru przez Klienta w Sklepie.

 

17.

Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. Dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia, które jest w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient zrezygnuje z całości lub części zamówienia, a zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

 

18.

Klient powinien zbadać dostarczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od Dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może wpłynąć negatywnie na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

19.

Klient ma prawo wysunąć żądanie od pracownika Dostawcy spisania protokołu w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

20.

Klient może skorzystać z opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru i dokonać tego w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru mailowo lub telefonicznie.

 

21.

Jeżeli Klient jest nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Jeżeli Towar zostanie odesłany do Sprzedającego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie, ustalając z Klientem kolejny termin i koszt Dostawy.

 

22.

Przy zamówieniu worków w karmą powyżej 1 szt (worek o wadze powyżej 10kg) wymagana jest przedpłata w wysokości wartości zmaówionej karmy.

  23.

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 

1.

Klient może zrezygnować z zamówienia lub jego części, jeżeli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się bezpośrednio ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

 

2.

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednakże ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna:  ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Jest to termin nieprzekraczalny i jest liczony od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3.

Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany do siedziby Sprzedawcy w pełni kompletny, a sam produkt czy akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczących o innym posługiwaniu się produktem, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

4.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, jak najszybciej, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać np. w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

 

5.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.     

 

6.

W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta będący Konsumentem, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7.

W sytuacji odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedawca niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

 

8.

 

 

 

 

W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia rachunku  zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jego otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

9.

Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy zapłaty wykonanej przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy:

a)           w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego

b)           w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego

c)            w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego

 

10.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo wystosowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w punkcie 9 tego paragrafu, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niepełna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli  zwrotu nie dokonano lub wykonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych potrzebnych do przelewu bankowego. Zwrot należności wykonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

§ 5 Proces reklamacyjny i gwarancje

 

 

 

1.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy tych punktów są umieszczone na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także wykonać procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.  Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 

 

2.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w sytuacji jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient jest obowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 

 

3.

Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 

4.

W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar i jeżeli to możliwe wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

 

 

5.

Korzystne rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez Klienta skutkuje naprawą lub wymianą przez Sprzedawcę reklamowanego produktu na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, powinien obniżyć cenę lub zwrócić – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.  Odstąpienie od umowy skutkuje tym, iż strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

 

 

6.

W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może dokonać procesu reklamacyjnego produktu posiadającego wady:

 

 

 

 1. korzystając bezpośrednio z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i wtedy Klient obowiązany jest skierować się z reklamacją bezpośrednio do  gwaranta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient może dokonać wyboru i może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sprzedawcy
 2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

 

7.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

  8.

Towary nie objęte prawem odstąpienia od umowy - Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamówione towary są w zapieczętowanym opakowaniu. Zapieczętowane opakowanie po otwarciu nie można zwrócić  z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 
  9. Zamówione przez Klienta towary, w związku ze swoim charakterem, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  
  10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

§ 6 Rejestracja

 

 

 

1.

Celem utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji, która nie jest wymagana do składania przez Klientów zamówień w Sklepie internetowym.

 

2.

Celem Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. W trakcie  Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 

3.

Zasady wypełniania formularza rejestracyjnego przez Klienta:

 

 

 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcja

 

 

 1. Informacje podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą,  a sam Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego

 

 

 1. Klient powinien zapoznać się i zatwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu wybierając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego

 

 

 1. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 

4.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta jest równoznaczne z:

 

 

 1. Zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu

 

 

 1. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta, które są  w formularzu rejestracyjnym celem świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji dotyczących  obsługi technicznej Konta Klienta.
 

5.

Już po wysłaniu formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej Sprzedawcy Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji dokonanej przez Sprzedawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Klienta. Aktywacja Konta Klienta następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Sklepu, które jest potwierdzone w przesłanej wiadomości mailowej. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 

6.

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Jeżeli pojawią się okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło w ramach Konta Klienta.

 

7.

Sprzedawca tworzy i na bieżąco wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie internetowej Sklepu.

 

§ 7 Odpowiedzialność,  naruszenia praw i zgłaszanie ich naruszenia

 

 

1.

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jest określony wyłącznie tym Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną lub ich niewykonanie, jeśli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

 

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, a zwłaszcza za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca jest odpowiedzialny w sytuacji utraty przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, które nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, które spoczywają na jego odpowiedzialności.

 

4.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, a zwłaszcza  z korzystania przez nich ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

 

5.

W sytuacji, gdy Klient lub inna osoba czy podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, przekonania, uczucia, moralność, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. W związku z zaistniałą tego typu sytuacją Sprzedawca podejmie niezwłoczne działania celem usunięcia przyczyn naruszenia.

 

 

 

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 

 

 

1.

Klienci przekazują swoje dane osobowe dobrowolnie w ramach Rejestracji, a Sprzedający jest Administratorem tych danych  Rejestracji.

 

 

2.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, zachowuje prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 

 

3.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań celem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

 

4.

Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient zdecydował się na system płatności przelewy24.pl.

 

 

5.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies".    

      

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 

1.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

 

2.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu ma zastosowanie wersja Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 ze zm.)

 

4.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2014.

 

Producenci

 • logo Acana
 • logo AdBi
 • logo Evanger's
 • logo Farmina
 • logo Happet
 • logo JOSERA
 • logo Orijen
 • logo Patento Pet
 • logo Purina